Nørregade 26, 1. sal
1165 København K
Danmark
Tlf 35 30 44 00
Fax 35 30 44 01

Ministeriets bekendtgørelse om refusion

Refusionsordningen

Herunder følger en ordret gengivelse af ministeriets bekendtgørelse om refusion af teaterforestillinger. Her kan du bl.a. få svar på, hvordan pengene udbetales og hvem, der har ret til at få refusion.

I spalten til højre finder du mailadresser og telefonnumre på instanser, der kan hjælpe med yderligere oplysninger om refusionsordningen.
_____________________________________________________________________

Bekendtgørelse om statsrefusion af kommuners udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst

I medfør af § 25, stk. 2, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 30 af 14. januar 2014, som ændret ved lov nr. 1423 af 17. december 2019, og efter forhandling med Kommunernes Landsforening fastsættes:

§ 1. Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter ved køb af hele professionelle forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst, der er refusionsgodkendt i henhold til reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 2. Ved børneteater forstås i denne bekendtgørelse teater, som er produceret for børn under 16 år.

Stk. 2. Ved opsøgende scenekunst forstås scenekunst, der opføres på steder som skoler, børneinstitutioner, biblioteker, arbejdspladser, gadeteater og lignende, hvor publikum kommer af andre grunde end for at se scenekunst. Denne teaterform kan henvende sig både til børn og voksne. Statens Kunstfond afgør, om der i det enkelte tilfælde er tale om opsøgende scenekunst.

Stk. 3. Ved køb af hele refusionsgodkendte forestillinger forstås køb af opførelser af forestillinger, hvor købet omfatter de pågældende opførelsers samlede udbudte sals- og publikumskapacitet.

Stk. 4. Ved teatersæson forstås perioden 1. juli-30. juni.

Godkendelsesberettigede forestillinger

§ 3. Forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst, som teatre eller producenter har produceret med økonomisk støtte i henhold til lov om scenekunst, er automatisk godkendt til at kunne udbydes med refusion.

Stk. 2. Refusionsgodkendelse, jf. stk. 1, ophører fem teatersæsoner efter, at teatret eller producenten ikke længere modtager tilskud i henhold til lov om scenekunst. I tilfælde, hvor en godkendt forestilling overdrages til et teater eller en producent, som ikke modtager støtte i henhold til lov om scenekunst, udløber godkendelsen fem teatersæsoner efter overdragelsen. Derefter skal der ansøges om refusionsgodkendelse på ny. Ophør sker med udgangen af en teatersæson (30. juni).

§ 4. Forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst, der ikke er produceret med støtte i henhold til lov om scenekunst, skal for at kunne udbydes med refusion i henhold til § 25 i lov om scenekunst godkendes af Statens Kunstfond.

Vurderingskriterier og procedure for godkendelse til refusion for forestillinger, der ikke er produceret med støtte i henhold til lov om scenekunst

§ 5. Meddelelse af refusionsgodkendelse af en produceret forestilling sker efter ansøgning, der indsendes til Statens Kunstfond. Statens Kunstfond fastsætter nærmere regler for ansøgningernes form og indhold, samt indsendelsestidspunkt.

Stk. 2 Slots- og Kulturstyrelsen varetager Statens Kunstfonds sekretariatsfunktioner.

§ 6. Ved den scenekunstfaglige vurdering af en forestilling lægger Statens Kunstfond vægt på forestillingens kvalitative og børneteaterfaglige standard.

Stk. 2. Statens Kunstfonds vurdering sker på baggrund af teatrets eller producentens ansøgning jf. § 5.

Stk. 3. Refusionsgodkendelse meddeles for en eller flere teatersæsoner ad gangen, dog maksimalt fem teatersæsoner. Eventuel forlængelse kræver godkendelse fra Statens Kunstfond på baggrund af en ny ansøgning.

Stk. 4. Såfremt en forestilling er refusionsgodkendt for flere teatersæsoner, og der i løbet af perioden foretages udskiftninger af en eller flere af de centrale skuespillere og det medfører væsentlige ændringer i forestillingen eller der på anden måde sker væsentlige ændringer i de forudsætninger, hvorunder Statens Kunstfond har meddelt godkendelse, påhviler det producenten snarest at underrette Statens Kunstfond. Statens Kunstfond tager herefter stilling til, om godkendelsen fortsat er gældende for de kommende teatersæsoner.

Refusionsberettigede kommunale udgifter

§ 7. Følgende kommunale udgifter, herunder tilskud, er refusionsberettigede:

1) Udgifter ved køb af refusionsgodkendte hele forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst, når disse købes af kommuner eller kommunale institutioner, herunder også udgifter til køb af hele forestillinger til børneteaterfestivaler.

2) Tilskud til organisationer, foreninger og ikke-kommunale institutioner m.v. til dækning af udgifter ved disses køb af refusionsgodkendte hele forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst.

§ 8. Der ydes ikke refusion af følgende kommunale udgifter:

1) Udgifter, hvortil der ydes statstilskud eller refusion i henhold til anden lovgivning, bortset fra bloktilskud.

2) Udgifter til køb af enkeltbilletter til refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst.

3) Udgifter og tilskud til køb af hele forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst, hvor prisen allerede er reduceret gennem et statsligt formidlingstilskud i henhold til § 24 i lov om scenekunst.

4) Udgifter ved kommunale institutioners administration af børneteater og opsøgende scenekunst.

5) Udgifter til transport af publikum til og fra forestillingsopførelserne.

6) Udgifter, der er afholdt i kalenderår, der ligger forud for det senest afsluttede kalenderår.

Indberetning til Slots- og Kulturstyrelsen

§ 9. Kommunerne udarbejder en opgørelse over de i løbet af kalenderåret afholdte refusionsberettigede udgifter. Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for opgørelsens form.

Stk. 2. Udgifterne medregnes i opgørelsen eksklusive moms.

Stk. 3. Opgørelsen skal være påtegnet af den kommunale revision hvis den indberettede refusion overstiger 100.000 kr. Påtegningen skal oplyse, at opgørelsen er revideret i overensstemmelse med det kommunale revisionsregulativ, og at opgørelsen af statsrefusion er foretaget i overensstemmelse med gældende regler.

Stk. 4. For opgørelser, hvor den opgjorte statslige refusion udgør 100.000 kr. eller derunder indsender kommunen sammen med opgørelsen en erklæring om, at opgørelsen af statsrefusion er foretaget i overensstemmelse med gældende regler.

§ 10. Opgørelsen skal indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen senest 1. april i det følgende kalenderår.

Stk. 2. Der kan kun indsendes én opgørelse for hver kommune.

Udbetaling og regulering af refusion til kommunerne


§ 11. Slots- og Kulturstyrelsen udbetaler refusion til kommunerne, jf. § 1, på baggrund af den af kommunen indsendte opgørelse, jf. § 10.

Stk. 2. Hvis den kommunale revision har taget forbehold eller har givet supplerende oplysninger i påtegningen til opgørelsen over de af kommunen afholdte refusionsberettigede udgifter, jf. § 9, stk. 3, kan statens refusion til kommunen nedsættes efter et skøn, foretaget af Slots- og Kulturstyrelsen. Det samme gælder, hvis Slots- og Kulturstyrelsen ved gennemgang af refusionsopgørelsen konstaterer, at der i opgørelsen er medtaget udgifter, der ikke er refusionsberettigede efter denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Slots- og Kulturstyrelsen udbetaler senest den 1. juli i ansøgningsåret den beregnede refusion i én rate til den kommune, der har ansøgt om refusion.

Stk. 4. I de i stk. 2 beskrevne tilfælde kan Slots- og Kulturstyrelsen dog beslutte at udbetale refusionen i flere rater, herunder a conto, og at foretage den endelige afregning af refusionen senere end 1. juli.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2019.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1133 af 9. oktober 2014 om statsrefusion af kommuners udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst.

Stk. 3. Refusionsudvalget nedlægges ved bekendtgørelsens ikrafttræden.

Stk. 4. Statens refusion i 2020 af kommunale udgifter til køb af professionelle forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst, der er afholdt i kalenderåret 2019, ydes i henhold til de hidtil gældende regler for så vidt angår kommunens køb af enkeltbilletter.

Kulturministeriet, den 17. december 2019

Rasmus Prehn
_____________________________________________________________________

Læs bekendtgørelsen direkte på Retsinformations egen hjemmeside på: www.retsinformation.dk

Vil du vide mere?

Teatercentrum og Kunststyrelsen / Scenekunstcentret svarer gerne på spørgsmål om refusionsordningen.

På Scenekunstcentrets egen hjemmeside er der flere oplysninger om refusionsordningen samt om refusionsudvalget og dets arbejde.

Nyttige telefonnumre og emailadresser:

Teatercentrum: Tlf: 35 30 44 00 (man - fre kl. 10-12 og 13-15).
E-mail: info@teatercentrum.dk

Scenekunstcentret (Kunststyrelsen): Tlf: 33 95 42 00 (man - fre kl. 9-16).
E-mail: post@slks.dk