Farvergade 10, 5. sal
1463 København K
Danmark
Tlf 35 30 44 00
Fax 35 30 44 01

Ministeriets bekendtgørelse om refusion

Refusionsordningen

Herunder følger en ordret gengivelse af ministeriets bekendtgørelse om refusion af teaterforestillinger. Her kan du bl.a. få svar på, hvordan pengene udbetales og hvem, der har ret til at få refusion.

I spalten til højre finder du mailadresser og telefonnumre på instanser, der kan hjælpe med yderligere oplysninger om refusionsordningen.
_____________________________________________________________________

Bekendtgørelse om statsrefusion af kommuners udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

I medfør af § 25, stk. 2, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 526 af 4. juni 2012, og efter forhandling med Kommunernes Landsforening fastsættes:

§ 1. Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter ved køb af professionelle forestillinger af børneteater og opsøgende teater, der er refusionsgodkendt i henhold til reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 2. Ved børneteater forstås i denne bekendtgørelse teater, som er produceret for børn under 16 år.

Stk. 2. Ved opsøgende teater forstås teater, der opføres på steder som skoler, børneinstitutioner, biblioteker, arbejdspladser og lignende, hvor publikum kommer af andre grunde end for at se teater. Denne teaterform kan henvende sig både til børn og voksne.

Refusionsudvalget

§ 3. Kulturministeriet nedsætter et udvalg, Refusionsudvalget, der forestår den scenekunstfaglige vurdering og refusionsgodkendelsen af de enkelte forestillinger af børneteater og opsøgende teater.

Stk. 2. Refusionsudvalget består af fem medlemmer, der udpeges og beskikkes for en periode af fire år. Statens Kunstråd udpeger to medlemmer, Teatrenes Interesseorganisation udpeger ét medlem, Danmarks Teaterforeninger udpeger ét medlem, og ét medlem udpeges i fællesskab af Uafhængige Scenekunstnere, De Frie Koreografer og Danske Sceneinstruktører.

Stk. 3. Refusionsudvalgets medlemmer kan ikke i beskikkelsesperioden bestride poster i Statens Kunstråd, Statens Kunstfond eller være medlem af Teatercentrum i Danmarks bestyrelse. Refusionsudvalgets medlemmer kan ikke genbeskikkes.

Stk. 4. Refusionsudvalget vælger selv sin formand blandt medlemmerne.

Stk. 5. Refusionsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden. Forretningsordenen skal indeholde bestemmelser om inhabilitet og tavshedspligt.

Stk. 6. Kulturstyrelsen varetager Refusionsudvalgets sekretariatsfunktioner.

Godkendelsesberettigede forestillinger

§ 4. Forestillinger af børneteater og opsøgende teater, der er produceret af teatre, som modtager økonomisk støtte i henhold til lov om scenekunst, er automatisk godkendt til at kunne udbydes med refusion.

Stk. 2. Refusionsgodkendelse, jf. stk. 1, ophører fem sæsoner efter, at teatret ikke længere modtager tilskud i henhold til lov om scenekunst. I tilfælde, hvor en godkendt forestilling overdrages til et teater, som ikke modtager støtte i henhold til lov om scenekunst, udløber godkendelsen fem sæsoner efter overdragelsen. Derefter skal der ansøges om ny refusionsgodkendelse. Ophør sker med udgangen af en sæson (30. juni).

§ 5. Forestillinger af børneteater og opsøgende teater, der ikke er produceret med støtte i henhold til lov om scenekunst, skal for at kunne udbydes med refusion i henhold til § 25 i lov om scenekunst godkendes af Refusionsudvalget.

Vurderingskriterier og procedure for godkendelse til refusion for forestillinger, der ikke er produceret med støtte i henhold til lov om scenekunst

§ 6. Meddelelse af refusionsgodkendelse sker efter ansøgning, der indsendes til Refusionsudvalget. Refusionsudvalget fastsætter nærmere regler for ansøgningernes form og indsendelsestidspunkt.

§ 7. Der gennemføres årligt et antal præsentationsarrangementer (showcases), hvor producenterne har mulighed for at vise deres forestillinger for Refusionsudvalget. Arrangementerne afvikles i samarbejde mellem Kulturstyrelsen og Teatercentrum i Danmark. Refusionsudvalget indkalder forestillinger til præsentationsarrangementer på baggrund af de modtagne ansøgninger.

Stk. 2. Refusionsudvalget træffer afgørelse om refusionsgodkendelsen på baggrund af de afholdte præsentationsarrangementer. Senest 1. marts meddeler Kulturstyrelsen refusionsgodkendelsen for den kommende sæson (1. juli – 30. juni).

Stk. 3. Refusionsudvalget fastsætter nærmere regler for den praktiske afvikling af præsentationsarrangementerne.

§ 8. Ved den scenekunstfaglige vurdering af en forestilling lægger Refusionsudvalget vægt på forestillingens kvalitative standard.

Stk. 2. Refusionsudvalgets vurdering sker på baggrund af dels teatrets ansøgning, dels Refusionsudvalgets scenekunstfaglige vurdering efter at have overværet en opførelse af forestillingen.

Stk. 3. I særlige tilfælde kan Refusionsudvalget vurdere en forestilling alene på grundlag af ansøgningen.

Stk. 4. Refusionsgodkendelse meddeles for en eller flere sæsoner ad gangen, dog maksimalt fem sæsoner. Eventuel forlængelse kræver godkendelse fra Refusionsudvalget på baggrund af fornyet ansøgning.

Stk. 5. Såfremt en forestilling er refusionsgodkendt for flere sæsoner, og der i løbet af perioden foretages udskiftninger af en eller flere af de centrale skuespillere eller på anden måde sker væsentlige ændringer i de forudsætninger, hvorunder Refusionsudvalget har meddelt godkendelse, påhviler det producenten snarest at underrette Refusionsudvalget. Refusionsudvalget tager herefter stilling til, om godkendelsen fortsat er gældende for de kommende sæsoner, eller om forestillingen på ny skal præsenteres for Refusionsudvalget.

Refusionsberettigede kommunale udgifter

§ 9. Følgende kommunale udgifter, herunder tilskud, er refusionsberettigede:

1) Udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater, når disse købes af kommuner eller kommunale institutioner, herunder også udgifter forbundet med refusionsberettigede forestillinger til børneteaterfestivaler.

2) Tilskud beregnet som et beløb pr. solgt billet til nedbringelse af billetprisen for refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater. Der ydes refusion, uanset om billetter sælges til børn eller voksne.

3) Tilskud til organisationer, foreninger og ikke-kommunale institutioner m.v. til dækning af udgifter ved disses køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater.

4) Tilskud til Teatercentrum i Danmarks årlige afvikling af en landsdækkende børneteaterfestival.

§ 10. Der ydes ikke refusion af følgende kommunale udgifter:

1) Udgifter, hvortil der ydes statstilskud eller refusion i henhold til anden lovgivning, bortset fra bloktilskud.

2) Udgifter og tilskud til nedbringelse af billetpriser for børn, der overværer teaterforestillinger for voksne.

3) Udgifter og tilskud til køb af billetter til forestillinger af børneteater og opsøgende teater, hvor billetprisen allerede er reduceret gennem et statsligt formidlingstilskud i henhold til § 24 i lov om scenekunst.

4) Udgifter ved kommunale institutioners administration af børneteater og opsøgende teater.

Indberetning til Kulturstyrelsen

§ 11. Kommunerne udarbejder en opgørelse over de i løbet af kalenderåret afholdte refusionsberettigede udgifter.

Stk. 2. Udgifterne medregnes i opgørelsen eksklusive moms.

Stk. 3. Opgørelsen skal være påtegnet af den kommunale revision. Påtegningen skal oplyse, at opgørelsen er revideret i overensstemmelse med det kommunale revisionsregulativ, og at opgørelsen af statsrefusion er foretaget i overensstemmelse med gældende bestemmelser.

§ 12. Opgørelsen skal indsendes til Kulturstyrelsen senest 1. maj i det følgende år.

Stk. 2. Der kan kun indsendes én opgørelse for hver kommune.

Udbetaling og regulering af refusion til kommunerne

§ 13. Kulturstyrelsen udbetaler refusion til kommunerne, jf. § 1, på baggrund af den af kommunen indsendte refusionsopgørelse, jf. § 12.

Stk. 2. Hvis den kommunale revision har taget forbehold eller har givet supplerende oplysninger i påtegningen til opgørelsen over de af kommunen afholdte refusionsberettigede udgifter, jf. § 11, stk. 3, kan statens refusion til kommunen nedsættes efter et skøn, foretaget af Kulturstyrelsen. Det samme gælder, hvis Kulturstyrelsen ved gennemgang af refusionsopgørelsen konstaterer, at der i opgørelsen er medtaget udgifter, der ikke er refusionsberettigede efter denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Kulturstyrelsen udbetaler senest den 1. december i ansøgningsåret den beregnede refusion i én rate til den kommune, der har ansøgt om refusion.

Stk. 4. I de i stk. 2 beskrevne tilfælde kan Kulturstyrelsen dog beslutte at udbetale refusionen i flere rater, herunder a conto, og at foretage den endelige afregning af refusionen senere end 1. december.

Overgangsbestemmelser

§ 14. Forestillinger, jf. § 4, stk. 2, hvortil der skal søges om fornyet refusionsgodkendelse, skal senest ved ansøgningsrunden pr. 15. august 2013 ansøge Refusionsudvalget om fornyet refusionsgodkendelse for at kunne opretholde den hidtidige refusionsgodkendelse.

Stk. 2. Bestemmelsen i § 4, stk. 2, har ligeledes virkning for forestillinger, som er godkendt til refusion før denne bekendtgørelsens ikrafttræden.

Stk. 3. Mens ansøgningen behandles, kan sådanne forestillinger udbydes med refusion.

Ikrafttræden

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2013.

Stk. 2. Med bekendtgørelsens ikrafttræden ophæves bekendtgørelse nr. 443 af 30. april 2013 om statsrefusion af kommuners udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater.

Kulturministeriet, den 12. juni 2013

Marianne Jelved
_____________________________________________________________________

Læs bekendtgørelsen direkte på Retsinformations egen hjemmeside på: www.retsinformation.dk

Vil du vide mere?

Teatercentrum og Kunststyrelsen / Scenekunstcentret svarer gerne på spørgsmål om refusionsordningen.

På Scenekunstcentrets egen hjemmeside er der flere oplysninger om refusionsordningen samt om refusionsudvalget og dets arbejde.

Nyttige telefonnumre og emailadresser:

Teatercentrum: Tlf: 35 30 44 00 (man - fre kl. 10-12 og 13-15).
E-mail: info@teatercentrum.dk

Scenekunstcentret (Kunststyrelsen): Tlf: 33 74 45 00 (man - fre kl. 9-16).
E-mail: scenekunst@kunst.dk